Skip Navigation Links

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM RIDEKLUB
 
§ 1

 

Navn, hjemsted og formål

 

Klubbens navn er Hørsholm Rideklub. Forkortet til HØRS. Stiftet den 31. maj 2003. Klubbens hjemstedskommune er Hørsholm Kommune, Gøgevang 83, 2970 Hørsholm.

 

Klubbens formål er at være samlingssted for såvel voksne som børn og unge med heste og ridning som fritidsinteresse. Herunder skal klubben skabe gode rammer for medlemmernes sociale samvær ved eksempelvis at tilbyde rideundervisning, ridemærkeprøver og stævner.

 

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldafgiftsbestemmelser.

 

§ 2

 
Optagelse som medlem m.m.

 

Som medlem kan optages enhver ridesportsinteresseret, der enten har hest opstaldet i Hørsholm Rideklub, har part på en privat- eller rideskolehest, eller er tilmeldt et rideskolehold. Anmodning om optagelse indsendes til klubben og er gældende fra den dato den skriftlige anmodning modtages af bestyrelsen, og kontingent er betalt. Ved opsigelse af en bokskontrakt kan medlemskabet i klubben ikke fornys igen efter udløb af den kontingentperiode, der allerede er betalt for. Det samme gælder, hvis man ikke længere har part på en privat- eller rideskolehest eller ikke længere er tilmeldt et rideskolehold.

 

Stemmeret i klubbens anliggender opnås 1 måneder efter optagelse har fundet sted.

 

Klubben kan udnævne æresmedlemmer. Forslag herom kan fremsættes af bestyrelsen eller mindst 15 medlemmer på en ordinær generalforsamling. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted. Forslaget skal underkastes skriftlig afstemning og vedtages ved simpel majoritet. Æresmedlemmer har stemmeret på en generalforsamling og er kontingentfri.

 

Personer under 18 år kan optages som juniormedlemmer og forældre/værge har stemmeret for juniorer under 18 år.

 

Udmeldelse af klubben sker ved skriftlig meddelelse til sekretæren med mindst 1 måneds varsel og kan kun foretages til den 1. april eller 1. oktober.

 § 3

 

Fortabelse af medlemsret

 

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen f samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantæne. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

 

§ 3B 

 

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamling, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de angivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

 

§ 3C

 

I det af § 3B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med flertal på 2/3 af de angivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

 
§ 4

Kontingent

 

Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling for det følgende år. Klubbens kontingent opkræves halvårligt.

 

§ 5

 

Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus 

 

Hørsholm Rideklub udpeger årligt 2 medlemmer til Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus bestyrelse samt 2 suppleanter for disse. Heraf det ene og dettes suppleant af rideklubbens generalforsamling og det andet og dettes suppleant af bestyrelsen iblandt sine medlemmer.

 § 6

 

Klubbens bestyrelse

 

Klubbens ledelse varetages af bestyrelsen under ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen består af formanden og optil 7 medlemmer, der alle vælges for en 2-årig periode på den ordinære generalforsamling. I bestyrelsen kan der maksimum være 2 forældre/værger for rideskoleelever (repræsentanter fra rideskolen). I ulige år afgår formand samt minimum 2 bestyrelsesmedlemmer, og i lige år afgår minimum 3 bestyrelsesmedlemmer. Antallet af afgående bestyrelsesmedlemmer fastsættes ud fra det samlede bestyrelsens antal. Genvalg kan finde sted

 

Bestyrelsen kan, hvis den finder det påkrævet, supplere sig selv, dog ikke ud over 8 medlemmer iberegnet formanden. De nye bestyrelsesmedlemmer skal opstilles til valg på den førstkommende generalforsamling.

 

Bestyrelsen vælger selv blandt sin formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 

Bestyrelsen sammenkaldes normalt af formanden, men skal sammentræde, når mindst 2 andre medlemmer skriftligt fremsender anmodning herom til formanden.

 

Til gyldig beslutning i en sag kræves, at mindst formanden eller næstformanden og 2 andre medlemmer har deltaget i behandlingen. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. I øvrigt fastsætter bestyrelsen sin forretningsorden.

 

Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg. Udvalgene vælger selv deres formand, medmindre bestyrelsen ønsker at udpege denne.

 

Bestyrelsen kan hvert år udpege de fornødne medlemmer til at repræsentere klubben i Distriktsbestyrelsen samt Dansk Ride Forbunds Repræsentantskabsbestyrelse.

 

§ 7

 

Tegning og hæftelse

 

Foreningen forpligtes ud af til ved underskrift af formanden – eller i dennes forfald næstformanden – sammen med et andet bestyrelsesmedlem. Ved salg eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

 

Underskrift afgives uden personlig gældsansvar for såvel bestyrelse som ethvert andet klubmedlem. Der påhviler således ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de for foreningen påhvilende forpligtigelser.

 

§ 8

 

Generalforsamlingen

 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag.

 

For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:

 

1.    Valg af dirigent.

2.    Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3.    Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for det sidste forløbne regnskabsår til godkendelse

4.    Fastsættelse af kontingent, jf. § 4.

5.    Valg af bestyrelse, jf. § 6.

6.    Valg af revisor.

7.     Valg af et medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus, jf. § 5.

8.    Eventuelle forslag fra bestyrelsen.

      9.    Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være sekretæren i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes, dog skal et forslag, hvor om der ønskes afstemning foretaget på generalforsamlingen være sekretæren i hænde senest den 1.marts således at det kan blive optaget på dagsordenen, idet der ikke på generalforsamlingen kan træffes beslutning om noget, der ikke har været optaget på dagsordenen.

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt og skal indkaldes, når mindst 10 personer med stemmeret skriftligt indsender begæring derom med angivelse af dagsordenen. Indkaldelse skal i så fald ske med mindst 8 dages forudgående varsel, senest 4 uger efter begæringen er fremsat.

 

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er kun de medlemmer, der har betalt det umiddelbart forudgående forfaldne kontingent. For så vidt angår juniormedlemmer har forældre/værge stemmeret, jævnfør § 2.

 

Valgbare til bestyrelsen er alle personer med stemmeret.

 

Valgte bestyrelsesmedlemmer, kan forblive i bestyrelsen, frem til førstkommende generalforsamling, selvom de siden valget har mistet deres valgbarhed.

 

Generalforsamlingen afgør sagerne ved simpel majoritet, dog kræver en beslutning, der medfører forandring af vedtægterne, at 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen. Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre 1 stemmeberettiget medlem kræver skriftlig afstemning. Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.

 

Opløsning af klubben kan kun ske, når det vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Den ene generalforsamling skal være ordinær, og forslag om opløsning skal ske på denne og vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling skal forslaget vedtages ved simpel majoritet.

 

Fraværende medlemmer kan på generalforsamlingen afgive stemme ved et tilstedeværende medlem, forsynet med en skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan have mere end en fuldmagt. Der kan ikke gives fuldmagt til et juniormedlem under 18 år, således at forældre/værge får en yderligere stemme i kraft af en sådan fuldmagt.

 

§ 9

 

Regnskabet

 

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

 

Regnskabet tilses af kassereren og kan udføres af aflønnet regnskabsfører. Det revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Regnskabet forelægges bestyrelsen til godkendelse senest 1 måned inden den ordinære generalforsamling.

 

Klubbens kassebeholdning opbevares almindeligvis på bankbog eller giro og alle udbetalinger sker ved checks, bankoverførsel eller girering. Klubbens bestyrelse træffer alle afgørelser om klubbens midler.

 

§ 10

 

Bestyrelseshverv 

 

Bestyrelseshverv og andet frivilligt arbejde for klubben er ulønnet.

 

§ 11

 

Opløsning

 

Opløses klubben, anvendes de tilstedeværende midler efter bestyrelsens forslag og en generalforsamlings beslutning til fremme af ridesporten i Hørsholm kommune.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 1.11.2004

Således vedtaget vedtægtsændringer på generalforsamlingen den 21.04.2022